Model Chi tiết kỹ thuật
XY-4520 Hành trình trục X: 450mm
Hành trình trục Y: 200mm
XY-2010 Hành trình trục X: 200mm
Hành trình trục Y:100mm