Kính hiển vi dòng SM-Z bảng 3

Thị kính Thấu kính vật kính tiêu chuẩn Vật kính 0.5x Vật kính 1.5x Vật kính 2.0x
Khoảng cách làm việc 100mm Khoảng cách làm việc 165mm Khoảng cách làm việc 45mm Khoảng cách làm việc 30mm
Độ phóng đại Phạm vi nhìn Độ phóng đại Phạm vi nhìn Độ phóng đại Phạm vi nhìn Độ phóng đại Phạm vi nhìn
10x / 20mm 7.0x 28.6mm 3.5x 57.1mm 10.5x 19mm 14x 14.3mm
45.0x 4.4mm 22.5x 8.9mm 67.5x 3mm 90x 2.2mm
15x / 15mm 10.5x 21.1mm 5.25x 42.8mm 15.75x 14.3mm 21x 10.7mm
67.5x 3.3mm 33.75x 6.7mm 101.25x 2.2mm 135x 1.7mm
20x / 10mm 14.0x 14.3mm 7.0x 28.6mm 21.0x 9.5mm 28x 7.1mm
90.0x 2.2mm 45.0x 4.4mm 135.0x 1.5mm 180x 1.1mm