Lực kế kim bảng 1

Order No Giá trị lớn nhất Chia độ nhỏ nhất Hành trình
AK-1 1 kgf 5 gf 10mm
AK-2 2 kgf 10 gf 10mm
AK-3 3 kgf 20 gf 10mm
AK-5 5 kgf 25gf 10mm
AK-10 10 kgf 50gf 10mm
AK-20 20 kgf 100gf 10mm
AK-30 30 kgf 200gf 10mm
AK-50 50 kgf 250 gf 10mm