Lực kế kim bảng 2

Order No Giá trị lớn nhất Chia độ nhỏ nhất Hành trình
NK-10 10N 1 kgf 0.05N 5 gf 10mm
NK-20 20N 2 kgf 0.1N 10 gf 10mm
NK-30 30N 3 kgf 0.2N 20 gf 10mm
NK-50 50N 5 kgf 0.25N 25gf 10mm
NK-100 100N 10 kgf 0.5 N 50gf 10mm
NK-200 200N 20 kgf 1 N 100gf 10mm
NK-300 300N 30 kgf 2 N 200gf 10mm
NK-500 500N 50 kgf 2.5N 250 fg 10mm