Lực kế kim bảng 3

Order No Giá trị lớn nhất Chia độ nhỏ nhất Hành trình
AN-10 10N 0.05N 10mm
AN-20 20N 0.1N 10mm
AN-30 30N 0.2N 10mm
AN-50 50N 0.25N 10mm
AN-100 100N 0.5 N 10mm
AN-200 200N 1 N 10mm
AN-300 300N 2 N 10mm
AN-500 500N 2.5N 10mm