Mô men kế số-bảng 1

Model Mô men định mức Độ phân giải
N.cm kgf.cm N.cm kgf.cm
HT-2 20.00 2.000 0.01 0.001
HT-5 50.00 5.000 0.01 0.001
HT-10 100.0 10.00 0.1 0.01
HT-20 200.0 20.00 0.1 0.01
HT-50 500.0 50.00 0.1 0.01
HT-100 1000 100.0 1 0.1